Servicebetingelser for ITJ BackupVersion: 1.1
Dato: 30. april 2024

1. Indledning

1.1. Disse betingelser (”servicebetingelserne”) gælder for ITJ Backup og relaterede tjenester fra ITJ Consult.

1.2. Såfremt ITJ Consult foretager ændringer i servicebetingelserne træder disse i kraft ved fornyelse af abonnementet når de er skriftligt bekendtgjort overfor kunden senest 30 dage før udløbet af den indeværende faktureringsperiode.


2. ITJ Consult

2.1. ITJ Consult er en selvstændig IT-virsomhed, som beskæftiger sig med specialiserede cloud- og backup-løsninger, salg af IT-relateret hardware og diverse konsulentydelser m.m.

2.2. ITJ Consult har følgende kontaktoplysninger og bankforbindelse:

Virksomhed: ITJ Consult
CVR: 38120689

kd.tlusnocjti.www :WWW
:liam-E kontakt@itjconsult.dk
61 16 55 19 :nofeleT

Bank: Arbejdernes Landsbank
Registreringsnummer: 5347
Kontonummer: 0246369
IBAN: DK5653470000246369
SWIFT/BIC: ALBADKKK


3. ITJ Backup

3.1. ITJ Backup er en fjernbackup-tjeneste baseret på ZFS, der muliggør sikkerhedskopiering af kundens data via løbende replikering.

3.2. ITJ Backup forudsætter en særlig lagringscomputer lokaliseret hos kunden (”Lagringscomputeren”), hvorfra der løbende genereres ZFS snapshots, som efterfølgende replikeres til ITJ Backup.

3.3. Lagringscomputere til anvendelse sammen med ITJ Backup leveres af ITJ Consult.

3.4. ITJ Backup leveres specialtilpasset til kunden, og derfor frafalder den normale fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.


4. Anvendelse

4.1. Enhver form for anvendelse af ITJ Backup og relaterede tjenester skal overholde gældende dansk og europæisk lovgivning i bredeste forstand, og det er til enhver tid kundens ansvar at tilse, at dette er tilfældet.

4.2. ITJ Backup må ikke anvendes til udøvelse af chikane eller på anden vis krænke andres rettigheder, herunder privatlivets fred.

4.3. ITJ Backup må ikke anvendes til distribution eller udveksling af data, og i det omfang at kundens data genskabes til en ekstern lokation, som ikke er kontrolleret af ITJ Consult, skal den pågældende lokation være under kundens kontrol.

4.4. ITJ Backup må ikke anvendes sammen med lagringscomputere, som ikke er godkendt af ITJ Consult. Ydermere må der ikke foretages replikering af data til ITJ Backup via programmer der ikke er godkendt af ITJ Consult.

4.5. Det er til enhver tid kundens ansvar at tilse, at kundens valg af adgangskoder og andre adgangsmekanismer i tilstrækkelig grad opretholder sikkerheden for kundens data.

4.6. Der må ikke gøres forsøg på at udnytte evt. sikkerhedsbrister i ITJ Backup til at tilegne sig yderligere ressourcer eller adgang i systemet, eller at skade tjenestens generelle stabilitet eller forårsage nedbrud m.m.

4.7. ITJ Backup og relaterede tjenester må ikke videresælges.

4.8. ITJ Consult forbeholder sig retten til at suspendere adgangen til ITJ Backup og relaterede tjenester uden varsel, hvis mulige overtrædelser af servicebetingelserne observeres.

4.9. Ydermere forbeholder ITJ Consult sig retten til at opsige kundens abonnement uden varsel, jf. pkt. 12.3, hvis der sker gentagne brud på servicebetingelserne.

4.10. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab, gener eller forstyrrelser m.m., der måtte resultere som følge af overtrædelser af servicebetingelserne.


5. Trafik

5.1. ITJ Backup indeholder normalt ingen begrænsninger af mængden af datatrafik, dog kan grov udnyttelse heraf, f.eks. forsøg på distribution eller udveksling af data m.m., medføre midlertidig suspendering af adgangen til tjenesten, jf. pkt. 4.3.


6. Drift

6.1. ITJ Consult tilstræber at alle systemer relateret til ITJ Backup er tilgængelige 24 timer i døgnet, men forbeholder sig retten til at afbryde driften midlertidigt for at udføre vedligeholdelse når de tekniske forhold tilsiger det.

6.2. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab, gener eller forstyrrelser som vedligeholdelsesarbejde, jf. pkt. 6.1, måtte medføre.

6.3. Duplikering eller genskabelse af kundens data fra ITJ Backup til eksterne lokationer sker til enhver tid på kundens eget ansvar. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for tab af data eller følgerne af uautoriseret adgang hertil, der måtte resultere på baggrund af duplikering eller genskabelse til eksterne lokationer.

6.4. Hvis der som en del af en specialopsætning af ITJ Backup anvendes programmer til replikering af data, som ligger udenfor ITJ Consults almindelige praksis sker dette til enhver tid på kundens eget ansvar. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, sikkerhedsproblemer eller afbrydelser af driften af ITJ Backup, der måtte forekomme som følge af brugen af alternative programmer til replikering af data.


7. Behandling af personoplysninger

7.1. Kunden giver samtykke til behandling af personoplysninger i overenstemmelse med ITJ Consults databehandleraftale (”Databehandleraftalen”), som træder i kraft ved kundens accept af servicebetingelserne.

7.2. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger med den virkning at abonnementet opsiges, jf. pkt. 12.2 og pkt. 12.3.

7.3. Skriftlige aftaler om specialopsætninger udgør en skriftlig og tydeligt dokumenteret instruks i henhold til pkt. 8.7 i Databehandleraftalen.

7.4. I medfør af afsnit 16 i Databehandleraftalen tilbageleveres de behandlede personoplysninger til kunden ved opsigelse af abonnementet. De behandlede personoplysninger fra ITJ Backup indbefatter opbevarede filer og mapper.


8. Support

8.1. ITJ Consult yder support og service i relation til ITJ Backup med henblik på at opretholde tjenestens funktioner og leverance.

8.2. Support i relation til ITJ Backup indbefatter afhjælpning af fejl, der forårsager mangler i tjenestens funktionalitet eller drift, samt assistance ved genskabning af replikerede data med svar indenfor 1 arbejdsdag.

8.3. Kunden giver forudgående skriftlig samtykke til at en af ITJ Consult bemyndiget person kan tilgå, betjene, administrere og vedligeholde Lagringscomputeren, med henblik på at yde support og service relateret til ITJ Backup.

8.4. ITJ Consult forbeholder sig retten til ikke at yde support til specialopsætninger, medmindre at det udtrykkeligt fremgår af en forudgående skriftlig aftale. Ydermere forbeholder ITJ Consult sig retten til at afvise support til opsætninger, der er blevet ændret af kunden uden forudgående skriftlig aftale med ITJ Consult.

8.5. Supporthenvendelser skal ske via e-mail eller igennem ITJ Consults supportportal. Der er ikke mulighed for telefonsupport.

8.7. ITJ Consult yder kun support så længe kundens abonnement er gyldigt.


9. Betalingsbetingelser

9.1. Priser relateret til ITJ Backup angives ekskl. moms, hvis ikke andet fremgår.

9.2. Betalingsbetingelserne for ITJ Backup er netto 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

9.3. ITJ Consult tilbyder følgende betalingsmuligheder:

  • Bankoverførsel
  • MobilePay

9.4. Alle bestillinger effektueres efter betaling er modtaget.

9.5. Der pålægges ikke betalingsgebyrer for privatkunder.


10. Abonnement

10.1. Alle abonnementstyper forudfaktureres for perioder af 3 måneder.

10.2. Ved forudgående skriftlig aftale med ITJ Consult kan der fastsættes en længere faktureringsperiode.

10.3. Fakturering sker ud fra de til enhver tid gældende priser og betingelser, der fremgår af ITJ Consults webside.

10.4. Forudfakturering af efterfølgende abonnementsperioder sker automatisk 14 dage før udløbet af den indeværende abonnementsperiode.

10.5. Ved manglende betaling ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode fremsendes en betalingspåmindelse til kunden via e-mail.

10.6. Foreligger betalingen ikke senest 14 dage efter fremsendelsen af betalingspåmindelsen, jf. pkt. 10.5, fremsendes en påmindelse om forestående opsigelse af abonnementet samt sletning af data til kunden via e-mail, hvorefter abonnementet automatisk opsiges, jf. pkt. 12.1, hvis betalingen ikke foreligger indenfor yderligere 7 dage.


11. Abonnementsændringer

11.1. Abonnementet kan ændres i løbet af den indeværende abonnementsperiode ved opgradering eller nedgradering.

11.2. Ved opgradering af abonnementet forudfaktureres prisdifferencen frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Opgraderingen effektueres når betalingen er modtaget.

11.3. Ved nedgradering af abonnementet kan prisdifferencen frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode ikke refunderes, jf. pkt. 3.4. Nedgraderingen effektueres indenfor 3 arbejdsdage.

11.4. ITJ Consult forbeholder sig retten til at pålægge et ekspeditionsgebyr ved abonnementsændringer, der kræver migration af data eller andre former for teknisk arbejde.


12. Opsigelse

12.1. ITJ Consult kan opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel ledsaget af en begrundelse for opsigelsen. ITJ Consult forbeholder sig imidlertid retten til at opsige abonnementet uden varsel, hvis der sker gentagne brud på servicebetingelserne, jf. pkt. 4.9, samt ved udeblivende betaling.

12.2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet ved skriftlig henvendelse til ITJ Consult.

12.3. Opsigelser effektueres indenfor 3 arbejdsdage efter modtagelse. Ved effektuering slettes alle data, samt kopier heraf, indenfor 24 timer, hvorefter servicebetingelserne og Databehandleraftalen ophører jf. pkt. 16.4 og 17.2 i Databehandleraftalen.

12.4. Såfremt den indeværende abonnementsperiode ikke er udløbet ved effektuering af en opsigelse kan den resterende periode ikke refunderes, jf. pkt. 3.4.


13. Ansvar og force majeure

13.1. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af drift, data, avance, forventede besparelser, anseelse, krav fra tredjepart m.v. der måtte relatere til kundens anvendelse af ITJ Backup.

13.2. Såfremt ITJ Consult forpligtes til at svare erstatning begrænses denne til et beløb svarende til de seneste tre forudfaktureringer relateret til ITJ Backup.

13.3. ITJ Consult er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes omstændigheder som ITJ Consult ikke har indflydelse på, herunder bl.a. lovændringer, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende energiforsyning, svigtende telekommunikation, nedbrud i systemer hos kunden, driftsforstyrrelser forårsaget af kunden eller kundens underleverandører, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, uroligheder, krig, terror eller sabotage.


14. Værneting

14.1. Servicebetingelserne og Databehandleraftalen er underlagt dansk ret.

14.2. Enhver tvist mellem ITJ Consult og kunden i relation til servicebetingelserne og Databehandleraftalen skal forsøges afhjulpet via forhandling. Såfremt der ikke kan opnås enighed afgøres tvisten ved retten i Aarhus.