Salgs- og leveringsbetingelserVersion: 1.0
Dato: 1. juni 2019

1. Indledning

1.1. Disse betingelser gælder for salg og levering af fysiske varer fra ITJ Consult.


2. ITJ Consult

2.1. ITJ Consult er en selvstændig IT-virsomhed, som beskæftiger sig med specialiserede cloud- og backup-løsninger, salg af IT-relateret hardware og diverse konsulentydelser m.m.

2.2. ITJ Consult har følgende kontaktoplysninger og bankforbindelse:

Virksomhed: ITJ Consult
CVR: 38120689

kd.tlusnocjti.www :WWW
:liam-E kontakt@itjconsult.dk
61 16 55 19 :nofeleT

Bank: Arbejdernes Landsbank
Registreringsnummer: 5347
Kontonummer: 0246369
IBAN: DK5653470000246369
SWIFT/BIC: ALBADKKK


3. Betaling

3.1. ITJ Consults almindelige betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2. Ved køb af specialtilpassede varer kan ITJ Consult kræve forudbetaling før ordren ekspederes.

3.3. ITJ Consult tilbyder følgende betalingsmuligheder:

  • Bankoverførsel
  • MobilePay

3.4. Der pålægges ikke betalingsgebyrer ved salg til private.


4. Ejendomsforbehold

4.1. Ejendomsretten til det solgte tilkommer ITJ Consult indtil alle relaterede fakturaer er betalt.

4.2. Indtil ejendomsretten overgår til kunden forpligter kunden sig til at drage omsorg for det solgte, herunder at sikre en forsvarlig opbevaring, og ikke at foretage nogen form for ændringer.

4.3. Ydermere forpligter kunden sig til ikke at udleje, udlåne eller på anden vis disponere over det solgte indtil ejendomsretten er overgået til kunden.


5. Levering

5.1. Leveringstider er fastsat ud fra et kvalificeret skøn og angivet omtrentligt.

5.2. ITJ Consult forbeholder sig retten til at udskyde leveringstiden, hvis dette måtte skyldes omstændigheder som ITJ Consult ikke har indflydelse på, f.eks. fejl eller forsinkelser fra leverandører eller samarbejdspartnere.

5.3. ITJ Consult er ydermere berettiget til at udskyde levering, hvis en eller flere varer udgør en del af en samlet løsning, og det ikke er muligt for ITJ Consult at påbegynde opsætning, installation eller andet arbejde til den aftalte dato grundet andre forhold.


6. Priser og tilbud

6.1. Alle priser er angivet ekskl. moms, medmindre andet fremgår.

6.2. Ydermere er priser på varer angivet ekskl. fragt- og leveringsomkostninger, medmindre andet er aftalt.

6.3. Oplever ITJ Consult øgede omkostninger som følge af forhold på kundens side, er ITJ Consult berettiget til at kræve godtgørelse herfor.

6.4. Tilbud fra ITJ Consult gælder i højest 8 dage fra datoen, hvor det blev afgivet, medmindre andet fremgår af tilbuddet.


7. Annullering af ordre

7.1. Kunden kan kun annullere en ordre eller udskyde dennes leveringstid med forudgående skriftlig aftale med ITJ Consult.


8. Fortrydelsesret

8.1. Ved salg til erhverv gælder der ingen fortrydelsesret.

8.2. Ved salg til private gælder der 14 dages fortrydelsesret, medmindre at en vare leveres specialtilpasset, hvorved den normale fortrydelsesret frafalder, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

8.3. Kunden har 14 dage til, skriftligt, at meddele ITJ Consult at fortrydelsesretten ønskes anvendt, hvorefter kunden har 14 dage til at returnere varen efter aftale.

8.4. Kunden betaler selv alle forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering, og hæfter for enhver skade der måtte opstå under transporten.

8.5. Hvis varens værdi er forringet forbeholder ITJ Consult sig retten til kun at refundere en del af købsbeløbet. Det refunderede beløb vil svare til købsbeløbet med varens værditab fratrukket.

8.6. Beløbet vil blive refunderet til kundens bankkonto, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8.7. ITJ Consult forbeholder sig retten til at tilbageholde refunderingen indtil varen er modtaget.


9. Reklamationsret

9.1. Ved salg til erhverv gælder der 1 års reklamationsret fra fakturadatoen.

9.2. Ved salg til private gælder der 2 års reklamationsret fra fakturadatoen.

9.3. Den oprindelige faktura gælder som købsbevis.

9.4. Kunden skal skriftligt fremsætte et reklamationskrav overfor ITJ Consult uden ugrundet ophold efter, at fejlen er, eller burde være opdaget, og angive en beskrivelse af fejlen, hvorefter returnering foregår efter skriftlig aftale.

9.5. Kan ITJ Consult ikke kan konstatere fejlen ud fra kundens beskrivelse vil der blive opkrævet et gebyr på 400 kr. ekskl. moms, og varen vil blive returneret på kundens regning.

9.6. Kunden har pligt til, at returnere varen på forsvarlig vis. ITJ Consult er ikke ansvarlig for skader der skyldes utilstrækkelig indpakning.

9.7. Når varen returneres til ITJ Consult afholdes forsendelsesomkostningerne af kunden.

9.8. Skader der skyldes betjenings- eller håndteringsfejl, modifikationer, kortslutning eller groft misbrug er ikke dækket af reklamationsretten.

9.9. Såfremt kundens reklamationskrav er berettiget vil varens fejl blive udbedret, og varen returneret til kunden uden yderligere omkostninger.

9.10. ITJ Consult er ikke ansvarlig for evt. tab af data ved anvendelse af reklamationsretten, ej heller evt. tilbehør eller andre genstande, som måtte være vedlagt varen ved returnering.

9.11. Når en eller flere varer leveres som en samlet løsning kan ITJ Consult ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som måtte opstå ved ændring af den af ITJ Consult udfærdigede opsætning.


11. Ansvar og force majeure

11.1. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af drift, data, avance, forventede besparelser, anseelse, krav fra tredjepart m.v. der måtte relatere til det leverede.

11.2. Såfremt ITJ Consult forpligtes til at svare erstatning begrænses denne til et beløb svarende til varens fakturerede pris.

11.3. ITJ Consult er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket levering, der skyldes omstændigheder som ITJ Consult ikke har indflydelse på, herunder bl.a. lovændringer, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende energiforsyning, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, uroligheder, krig, terror eller sabotage.


12. Værneting

12.1. Betingelserne for salg og levering er underlagt dansk ret.

12.2. Enhver tvist mellem ITJ Consult og kunden i relation til betingelserne for salg og levering skal forsøges afhjulpet via forhandling. Såfremt der ikke kan opnås enighed afgøres tvisten ved retten i Aarhus.