Servicebetingelser for ITJ CloudVersion: 1.0
Dato: 1. juni 2019

1. Indledning

1.1. Disse betingelser (”servicebetingelserne”) gælder for ITJ Cloud og relaterede tjenester fra ITJ Consult.

1.2. Såfremt ITJ Consult foretager ændringer i servicebetingelserne træder disse i kraft ved fornyelse af abonnementet når de er skriftligt bekendtgjort overfor kunden senest 30 dage før udløbet af den indeværende faktureringsperiode.


2. ITJ Consult

2.1. ITJ Consult er en selvstændig IT-virsomhed, som beskæftiger sig med specialiserede cloud- og backup-løsninger, salg af IT-relateret hardware og diverse konsulentydelser m.m.

2.2. ITJ Consult har følgende kontaktoplysninger og bankforbindelse:

Virksomhed: ITJ Consult
CVR: 38120689

kd.tlusnocjti.www :WWW
:liam-E kontakt@itjconsult.dk
61 16 55 19 :nofeleT

Bank: Arbejdernes Landsbank
Registreringsnummer: 5347
Kontonummer: 0246369
IBAN: DK5653470000246369
SWIFT/BIC: ALBADKKK


3. ITJ Cloud

3.1. ITJ Cloud er en cloud-lagrings- og kommunikationstjeneste baseret på Nextcloud, der muliggør opbevaring, deling og udveksling af data samt kommunikation via e-mail og lyd- og videosamtaler.

3.2. Nextcloud-softwaren er open source, og udgives under softwarelicensen GNU Affero General Public License version 3 (”AGPL v3”), hvoraf der følger rettigheder for både kunden og evt. slutbrugere ifht. kildekoden for den konkrete, kørende instans af softwaren.

3.3. Såfremt kunden ønsker at udøve sine rettigheder i medfør af AGPL v3 meddeles dette skriftligt til ITJ Consult.

3.4. Modtager kunden en anmodning fra en slutbruger om udøvelse af dennes rettigheder i medfør af AGPL v3 meddeles dette skriftligt til ITJ Consult, hvorefter kunden assisteres i at imødekomme denne anmodning.

3.5. Såfremt assistancen til kunden, jf. pkt. 3.4, opnår et omfang, der ligger udenfor ITJ Consults almindelige praksis er ITJ Consult berettiget til kompensation fra kunden for anvendte timer og midler, som assistancen til kunden måtte kræve.

3.6. ITJ Cloud leveres specialtilpasset til kunden, og derfor frafalder den normale fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.


4. Anvendelse

4.1. Enhver form for anvendelse af ITJ Cloud og relaterede tjenester skal overholde gældende dansk og europæisk lovgivning i bredeste forstand, og det er til enhver tid kundens ansvar at tilse, at dette er tilfældet.

4.2. ITJ Cloud må ikke anvendes til spredning af virusser, spyware eller andre former for ondsindede programmer. Ydermere må ITJ Cloud på intet tidspunkt anvendes til forsøg på phishing-angreb.

4.3. ITJ Cloud må ikke forsøges udnyttet til at udsende spam eller anden form for uopfordret kommunikation eller markedsføring.

4.4. ITJ Cloud må ikke anvendes til udøvelse af chikane eller på anden vis krænke andres rettigheder, herunder privatlivets fred.

4.5. ITJ Cloud må ikke anvendes til massedistribution af data, og i det omfang at kunden gør brug af funktionerne til deling og udveksling af data skal dette ske i et rimeligt omfang, der ikke påfører tjenesten unødig belastning.

4.6. Det er til enhver tid kundens ansvar at tilse, at kundens valg af adgangskoder og andre adgangsmekanismer i tilstrækkelig grad opretholder sikkerheden for kundens data.

4.7. Der må ikke gøres forsøg på at udnytte evt. sikkerhedsbrister i ITJ Cloud til at tilegne sig yderligere ressourcer eller adgang i systemet, eller at skade tjenestens generelle stabilitet eller forårsage nedbrud m.m.

4.8. ITJ Cloud og relaterede tjenester må ikke videresælges.

4.9. ITJ Consult forbeholder sig retten til at suspendere adgangen til ITJ Cloud og relaterede tjenester uden varsel, hvis mulige overtrædelser af servicebetingelserne observeres.

4.10. Ydermere forbeholder ITJ Consult sig retten til at opsige kundens abonnement uden varsel, jf. pkt. 12.3, hvis der sker gentagne brud på servicebetingelserne.

4.11. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab, gener eller forstyrrelser m.m., der måtte resultere som følge af overtrædelser af servicebetingelserne.


5. Trafik

5.1. ITJ Cloud indeholder normalt ingen begrænsninger af mængden af datatrafik, dog kan grov udnyttelse heraf, f.eks. forsøg på massedistribution af data m.m., medføre midlertidig suspendering af adgangen til tjenesten, jf. pkt. 4.5.


6. Drift

6.1. ITJ Consult tilstræber at alle systemer relateret til ITJ Cloud er tilgængelige 24 timer i døgnet, men forbeholder sig retten til at afbryde driften midlertidigt for at udføre vedligeholdelse når de tekniske forhold tilsiger det.

6.2. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab, gener eller forstyrrelser som vedligeholdelsesarbejde, jf. pkt. 6.1, måtte medføre.

6.3. Sikkerhedskopiering af kundens data fra ITJ Cloud til eksterne lokationer sker til enhver tid på kundens eget ansvar. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for tab af data eller følgerne af uautoriseret adgang hertil, der måtte resultere på baggrund af sikkerhedskopiering til eksterne lokationer.

6.4. Hvis der som en del af en specialopsætning af ITJ Cloud anvendes domæner eller subdomæner, der ikke er registreret og kontrolleret af ITJ Consult er det til enhver tid kundens ansvar og pligt at tilse, at de relevante SSL-certifikater vedligeholdes og fornyes. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, sikkerhedsproblemer eller afbrydelser af driften af ITJ Cloud, der måtte forekomme som følge af udløbne eller på anden vis forfejlede SSL-certifikater.


7. Behandling af personoplysninger

7.1. Kunden giver samtykke til behandling af personoplysninger i overenstemmelse med ITJ Consults databehandleraftale (”Databehandleraftalen”), som træder i kraft ved kundens accept af servicebetingelserne.

7.2. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger med den virkning at abonnementet opsiges, jf. pkt. 12.2 og pkt. 12.3.

7.3. Skriftlige aftaler om specialopsætninger udgør en skriftlig og tydeligt dokumenteret instruks i henhold til pkt. 8.7 i Databehandleraftalen.

7.4. I medfør af afsnit 16 i Databehandleraftalen tilbageleveres de behandlede personoplysninger til kunden ved opsigelse af abonnementet. De behandlede personoplysninger fra ITJ Cloud indbefatter opbevarede filer og mapper.

7.5. Såfremt abonnementet omfatter en kundespecifik Nextcloud-instans indbefatter de behandlede personoplysninger, jf. pkt. 7.4, ydermere et udtræk af databasen fra den pågældende instans.


8. Support

8.1. ITJ Consult yder to supportniveauer i relation til ITJ Cloud, det værende grundsupport og udvidet support, med henblik på at sikre tjenestens funktioner og leverance.

8.2. Grundsupport indbefatter afhjælpning af fejl, der forårsager mangler i tjenestens funktionalitet eller drift med svar indenfor 3 arbejdsdage. Grundsupport gælder for abonnementstyperne XS, S, M, L og XL.

8.3. Udvidet support indbefatter afhjælpning af fejl, der forårsager mangler i tjenestens funktionalitet eller drift, samt vejledning og assistance i forbindelse opsætning og anvendelse af tjenesten med svar indenfor 1 arbejdsdag. Udvidet support gælder for abonnementstyperne Basic, Advanced, Pro, Enterprise og Ultimate.

8.4. ITJ Consult forbeholder sig retten til ikke at yde support til specialopsætninger, medmindre at det udtrykkeligt fremgår af en forudgående skriftlig aftale. Ydermere forbeholder ITJ Consult sig retten til at afvise support til opsætninger, der er blevet ændret af kunden uden forudgående skriftlig aftale med ITJ Consult.

8.5. Såfremt kundens abonnement indbefatter en specialopsætning, som foretager replikering af kundens data fra ITJ Cloud til en lagringscomputer lokaliseret hos kunden, giver kunden forudgående skriftlig samtykke til at en af ITJ Consult bemyndiget person kan tilgå, betjene, administrere og vedligeholde den pågældende lagringscomputer med henblik på at yde support og service relateret til ITJ Cloud.

8.6. Supporthenvendelser skal ske via e-mail eller igennem ITJ Consults supportportal. Der er ikke mulighed for telefonsupport.

8.7. ITJ Consult yder kun support så længe kundens abonnement er gyldigt.


9. Betalingsbetingelser

9.1. Priser relateret til abonnementstyperne XS, S, M, L og XL angives inkl. moms, hvis ikke andet fremgår.

9.2. Priser relateret til abonnementstyperne Basic, Advanced, Pro, Enterprise og Ultimate angives ekskl. moms, hvis ikke andet fremgår.

9.3. Betalingsbetingelserne for ITJ Cloud er netto 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

9.4. ITJ Consult tilbyder følgende betalingsmuligheder:

  • Bankoverførsel
  • MobilePay

9.5. Alle bestillinger effektueres efter betaling er modtaget.

9.6. Der pålægges ikke betalingsgebyrer for privatkunder.


10. Abonnement

10.1. Abonnementstyperne XS, S, M, L og XL, med evt. udvidelser, forudfaktureres for perioder af 12 måneder.

10.2. Abonnementstyperne Basic, Advanced, Pro, Enterprise og Ultimate, med evt. udvidelser, forudfaktureres for perioder af 3 måneder.

10.3. Ved forudgående skriftlig aftale med ITJ Consult kan der fastsættes en længere faktureringsperiode for abonnementstyperne Basic, Advanced, Pro, Enterprise og Ultimate.

10.4. Fakturering sker ud fra de til enhver tid gældende priser og betingelser, der fremgår af ITJ Consults webside.

10.5. Forudfakturering af efterfølgende abonnementsperioder sker automatisk 14 dage før udløbet af den indeværende abonnementsperiode.

10.6. Ved manglende betaling ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode fremsendes en betalingspåmindelse til kunden via e-mail.

10.7. Foreligger betalingen ikke senest 14 dage efter fremsendelsen af betalingspåmindelsen, jf. pkt. 10.6, fremsendes en påmindelse om forestående opsigelse af abonnementet samt sletning af data til kunden via e-mail, hvorefter abonnementet automatisk opsiges, jf. pkt. 12.1, hvis betalingen ikke foreligger indenfor yderligere 7 dage.


11. Abonnementsændringer

11.1. Abonnementet kan ændres i løbet af den indeværende abonnementsperiode ved opgradering, nedgradering eller tilkøb af udvidelser.

11.2. Ved opgradering af abonnementet forudfaktureres prisdifferencen frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Opgraderingen effektueres når betalingen er modtaget.

11.3. Ved nedgradering af abonnementet kan prisdifferencen frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode ikke refunderes, jf. pkt. 3.6. Nedgraderingen effektueres indenfor 3 arbejdsdage.

11.4. Ved tilkøb af udvidelser forudfaktureres prisdifferencen frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Udvidelsen effektueres efter aftale mellem kunden og ITJ Consult afhængigt af udvidelsens karakter og omfang.

11.5. ITJ Consult forbeholder sig retten til at pålægge et ekspeditionsgebyr ved abonnementsændringer, der kræver migration af data eller andre former for teknisk arbejde.


12. Opsigelse

12.1. ITJ Consult kan opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel ledsaget af en begrundelse for opsigelsen. ITJ Consult forbeholder sig imidlertid retten til at opsige abonnementet uden varsel, hvis der sker gentagne brud på servicebetingelserne, jf. pkt. 4.9, samt ved udeblivende betaling.

12.2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet ved skriftlig henvendelse til ITJ Consult.

12.3. Opsigelser effektueres indenfor 3 arbejdsdage efter modtagelse. Ved effektuering slettes alle data, samt kopier heraf, indenfor 72 timer, jf. pkt. 17.1 i Databehandleraftalen, hvorefter servicebetingelserne og Databehandleraftalen ophører.

12.4. Såfremt den indeværende abonnementsperiode ikke er udløbet ved effektuering af en opsigelse kan den resterende periode ikke refunderes, jf. pkt. 3.6.


13. Ansvar og force majeure

13.1. ITJ Consult kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af drift, data, avance, forventede besparelser, anseelse, krav fra tredjepart m.v. der måtte relatere til kundens anvendelse af ITJ Cloud.

13.2. Såfremt ITJ Consult forpligtes til at svare erstatning begrænses denne til et beløb svarende til de seneste tre forudfaktureringer relateret til ITJ Cloud.

13.3. ITJ Consult er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes omstændigheder som ITJ Consult ikke har indflydelse på, herunder bl.a. lovændringer, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende energiforsyning, svigtende telekommunikation, nedbrud i systemer hos kunden, driftsforstyrrelser forårsaget af kunden eller kundens underleverandører, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, uroligheder, krig, terror eller sabotage.


14. Værneting

14.1. Servicebetingelserne og Databehandleraftalen er underlagt dansk ret.

14.2. Enhver tvist mellem ITJ Consult og kunden i relation til servicebetingelserne og Databehandleraftalen skal forsøges afhjulpet via forhandling. Såfremt der ikke kan opnås enighed afgøres tvisten ved retten i Aarhus.